From-condition

Dentist Anywhere by VDH ຢู่ໃສ...ກະສາມາດລົມກັບຫມໍໄດ້

ຈຸດປະສົງການໃຫ້ບໍລິການ Dentist Anywhere by VDH

1. vdh ດໍ າເນີ ນການໃຫ້ບໍ ລິ ການລະບົ ບ DentistAnywhere by VDH ໂດຍການໃຊ້ເທັ ກໂນໂລຢີ ໂຕ້ຕອບທາງພາບເຄື ອນໄຫວແລະສຽງທາງໄກ ໂດຍຜ ້ຮັ ບບໍ ລິ ການ ແລະ ທູ່ານ ຫມໍ ນັ້ ນບໍູ່ ໄດ້ຢ ູ່ໃນສະຖານທີູ່ ດຽວກັ ນ
2. ທູ່ານ ຫມໍ ຜ ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາເປັ ນ ຫມໍ ທີ ປະຈຸບັ ນໃຫ້ການຮັ ກສາຢ ູ່ທີ VDH
3. ການບໍ ລິ ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາບັ ນຫາສຸຂະພາບຊູ່ອງປາກ ແລະ ແຂ້ວ ຫລື ບັ ນຫາທີ ກູ່ຽວຂ້ອງເພືູ່ ອພິ ຈາລະນາຫາແນວທາງໃນການຈັດບັ ນຫາສຸຂະພາບຊູ່ອງປາ ກຂອງຜ ້ເຂົ້າຮັ ບການປຶ ກສາເບື້ ອງຕົ້ ນ ກໍ ລະນີ ທີູ່ ທູ່ານ ບໍູ່ ສາມາດມາພົ ບ ຫມໍ ໄດ້.
4. ຫາກບັ ນຫາຂອງທູ່ານ ມີ ຄວາມເລັ ງດູ່ວນ ຫລື ສຸກເສີ ນ ທູ່ານຈະໄດ້ຮັ ບຄໍ າແນະນພການປະຕິ ບັ ດຕົ ວຕາມທູ່ານ ຫມໍ ຜ ້ຊູ່ຽວຊານ ເພືູ່ ອຫາແນວທາງແກ້ໄຂທີ ເຫມາະສົ ມຢູ່າງທັ ນເວລາ.
5. ລະຫວູ່າງ ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາໄລຍະໄກນັ້ ນ ທູ່ານ ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ ມ ນທີ ເປັ ນຄວາມຈິງທຸກປະການກູ່ຽວກັ ບລາຍລະອຽດ ຂອງປະຫວັ ດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ປະຫວັ ດ ສຸຂະພາບຊູ່ອງປາກຂອງທູ່ານ.
6.ທູ່ານ ຫມໍ ຜ ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາອາດກວດສຸຂະພາບຊູ່ອງປາກຂແງທູ່ານຜູ່ານເທັ ກໂນໂລຢີ ດັູ່ ງກູ່າວ .
7. ການໃຫ້ບໍ ລິ ການລະບົ ບ DentistAnywhere by VDH ນີ້ ບໍູ່ ໄດ້ມີ ຈຸດປະສົ ງໃນການແທນທີູ່ ການພົ ບ ທູ່ານຫມໍ ປະຈໍ າ ຫລື ແທນທີູ່ ການຮັ ກສາຢູ່າງຖ້າວອນໄດ້ ທູ່ານຈໍ າເປັ ນຕ້ອງເຂົ້າບໍ ລິ ການເພືູ່ ອຮັ ບການກວດສະພາບຊູ່ອງປາກຢູ່າງລະອຽດຈາກ ທູ່ານຫມໍ ເພີູ່ ມເຕີູ່ ມ ລວມໄປເຖິ ງການຖູ່າຍພາບລັ ງສີ X Ray ຊຶ ງຈະນໍ າໄປສ ູ່ການວິ ນິ ໄສໂລກ ໄດ້ຖື ກຕ້ອງແລະ ຊັ ດເຈນດີ .

ການຮັ ບ ບໍ ລິ ການນີ້ ທູ່ານຕ້ອງຕົ ກລົ ງທີ ຈະປະຕິ ບັ ດພາຍໃຕ້ຂໍ ກໍ ານົ ດ ແລະ ເງືູ່ອນໄຂໃນການຮັ ບບໍ ລິ ການDentist Anywhere by VDH ດັູ່ ງນີ້ .

1. ຜ ້ໃຫ້ໃຊ້ບໍ ລິ ການ ຕ້ອງກອກລາຍລະອຽດໃນແບບຟອມການນັ ດຫມາຍອອນໄລຍດ້ວຍຂໍ້ມນອັນເປັນຄວາມຈິງທຸກປະການ.
2. ການນັ ດຫມາຍຜູ່ານທາງເວັ ບໄຊນີ້ ເປັ ນພຽງການລົ ງທະບຽນຂໍ ນັ ດຫມາຍລູ່ວງຫນ້າເທົູ່ ານັ້ ນເຈົ້າຫນ້າທີ ຈະຕິ ດຕໍູ່ ກັ ບພາຍໃນ48ຊົູ່ ວໂມງ ເພືູ່ ອຢື ນຢັ້ ນການນັ ດຫມາຍອີ ກຄັ້ ງ.
3. ບໍູ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນທຶກ ແລະ ເຜີ ຍແຜການສົ ນທະນາ ບໍູ່ ວູ່າຈະເປັ ບພາບນິູ່ ງ ຫລື ພາບເຄືູ່ ອນໄຫວ
4. ຜ ້ໃຊ້ບໍ ລິ ການຕ້ອງບໍູ່ ສະແດງຖ້ອຍຄໍ າຫຍາບຄາຍ ບໍູ່ ສຸພາບ ອານຈານ... ຫລື ສິູ່ ງທີ ຂັດຕໍູ່ ລະບຽບກົ ດຫມາຍ ລວມໄປເຖິ ງເຈຕະນາກໍ ໃຫ້ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍຕໍູ່ ບຸກຄາລາກອນຫລື ອົ ງກອນ.
5. ຜ ້ໃຊ້ບໍ ການຈະຕ້ອງບໍ ກະທໍາການໃດໆອັ ນເປັ ນຄວາມຜິ ດ
6. ຜ ້ໃຊ້ບໍ ລິ ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິ ງຂໍ້ ມ ນສວນຕົ ວເພືູ່ ອໃຊ້ໃນການປະເມີ ນແລະວິ ເຄາະ ແຜນການຮັ ກສາ ທັ ງນີ້ ທາງ VDH ມີ ຫນ້າທີູ່ ຮັ ກສາຄວາມລັ ບຂອງຂໍ ມ ນລັ ບຂອງລ ກຄ້າຢູ່າງເຂັດງວດ.
7. ທາງVDH ຂໍ ປະເສດການໃຫ້ບໍ ລິ ການໂດຍບໍູ່ ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງອະທິ ບາຍເຫດຜົ ນ ແລະ ຂໍ ສະຫງວນສິ ດທິ ທີູ່ ຈະຍົ ກເລີ ກຜ ້ຂໍ ໃຊ້ບໍ ລິ ການທີູ່ ລະເມີ ດ ຫລື ພະຍາຍາມລະເມີ ດກົ ດຂໍ້ ຕົ ກລົ ງ ແລະ ລະບຽບການໃຊ້ບໍ ລິ ການ ໂດດຍບໍູ່ ຕອງແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ລູ່ວງຫນ້າ.

ຫມາຍເຫດ:
• ໃນບາງກໍ ລະນີ ຫາກຂໍ້ ມ ນ ຫລື ພາບທີູ່ ເກີ ດຂື້ນລະຫວູ່າງຮັ ບການບໍ ການນັ້ ນບໍູ່ ພຽງພໍ ເຊັູ່ ນ ຄວາມຄົ ມຊັ ດຂອງພາບ ຫລື ສຽງ ປະຫວັ ດການຮັ ກສາກູ່ອນຫນ້ານີ້ ຫລື ຈໍ າເປັ ນຕ້ອງມີ ການໄດ້ຮັ ບການຖູ່າຍພາບລັ ງສີ ນັ້ ນທູ່ານ ຫມໍ ອາດຈະບໍູ່
ສາມາດໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາໄດ້.
• ຂ້າພະເຈົ້າຍິ ນຍອມຕາມຈຸດປະສົ ງຂໍ້ ກໍ ານົ ດ ແລະ ເງືູ່ອນໄຂໃນກາໃຊ້ບໍ ລິ ການດັູ່ ງກູ່າວ ແລະ ຍິ ນຍອມໂດຍສະຫມັ ກໃຈໃຫ້ ທູ່ານ ຫມໍ ແລະ ເຈົ້ າຫນ້າທີ ຂອງ VDH